1. Stowarzyszenie działając na podstawie art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuje, że:

a) jest administratorem danych osobowych Klienta,

b) przetwarza dane osobowe Klienta w celu wykonania i realizacji Zamówienia, obsługi Konta Klienta, udzielania informacji o Towarach w zakresie niezbędnym do wykonania umowy - art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia, badania poziomu satysfakcji Klienta i ustalania poziomu jakości obsługi i zadowolenia Klienta ze świadczonych usług, będącego realizacją uzasadnionego interesu Stowarzyszenia - art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia, oferowania Klientom usług w ramach marketingu bezpośredniego usług Stowarzyszenia, będącego realizacją uzasadnionego interesu Stowarzyszenia - art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia, a także przekazywania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego usług na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane - art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia,

c) dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Stowarzyszenia, którzy uczestniczą w obsłudze wykonania usług przez Stowarzyszenie, takich jak firmy kurierskie będące doręczycielami Towarów, producenci Towarów w zakresie niezbędnym do obsługi roszczeń reklamacyjnych, podmioty świadczące usługi księgowe, administratorzy i serwisanci systemów lub programów marketingowych, telekomunikacyjnych i informatycznych, z których korzysta Stowarzyszenie, a także administratorzy i serwisanci serwerów hostingowych, na których są przechowywane dane.   

2. Ponadto, na zasadzie art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Stowarzyszenie, jako administrator danych, wypełniając obowiązek zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuje co następuje:

a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane obejmuje okres korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów sprzedaży, okres wykonania zobowiązań przewidzianych prawem takich jak rękojmia oraz okres wyznaczony przepisami prawa, w tym prawa podatkowego i prawa o rachunkowości. W zakresie danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego usług dane będą przetwarzane w tym celu do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu lub odpowiednio cofnięcia zgody;

b) Klientowi przysługuje prawo do żądania od Stowarzyszenia jako administratora dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na podstawie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, a także prawo do przenoszenia danych;

c) w zakresie wykonywania usługi Newsletter-a Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

d) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

e) podanie przez Klienta danych osobowych w zakresie określonym w Formularzu Zamówienia  jako dane wymagane jest wymogiem umownym złożenia Zamówienia i zawarcia skutecznej umowy sprzedaży a w zakresie zamówienia Newsletter-a wymogiem umownym skorzystania z tej usługi, a w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. zakresie usługi te nie będą mogły być zrealizowane.

3. Stowarzyszenie może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Klienta:

a) nazwisko i imię,

b) numer NIP (w przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą),

c) adres zamieszkania lub adres do korespondencji,

d) adres poczty elektronicznej,

e) numer telefonu Klienta.

Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto Klienta.

4. W przypadku Klientów, którzy w ramach działalności Sklepu korzystają wyłącznie z usługi Newsletter Stowarzyszenie zbiera dane osobowe tych Klientów (tj. adres e-mail) w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi Newsletter. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi Newsletter.

5. Stowarzyszenie przetwarza numer telefonu Klienta w celu realizacji Zamówienia Klienta lub zapewnienia możliwości korzystania przez Klienta ze Sklepu z uwagi na właściwość tych czynności, w tym specyfikę Towarów lub sposób rozliczania Zamówień, które w szczególności wymagają autoryzacji dokonywanych Zamówień mając na uwagę zagrożenia związane z dokonywaniem tych czynności w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu.

6. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie wybranemu przez niego podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy) wymaga zawarcia przez Stowarzyszenie z tym podmiotem umowy określającej w szczególności zakres i cel dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Stowarzyszenie przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i deklaruje zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przewarzania danych.