Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej www.redinpe.com/sklep, zalogować się, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka.

3.  Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie wyświetli się odpowiedni komunikat.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Finalizuj płatne zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

6. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:

a) zamówionego Towaru,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,

c) wybranego sposobu dostawy i terminu dostawy,

d) kosztów dostawy,

e) wybranej metody płatności,

f) wybranego adresu dostawy.

g) sposobie i terminie zapłaty

7.  Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Stowarzyszeniem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.