www.redinpe.com/sklep

obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Sklep internetowy www.redinpe.com/sklep jest prowadzony przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, Zakład Wydawniczy INPE ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000032870, NIP 526 000 09 79, mail: biuro.redinpe@poczta.neostrada.pl

§ 1.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;

2. Stowarzyszenie (SEP) – Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa Zakład Wydawniczy INPE ul. Czapliniecka 96 97-400 Bełchatów wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000032870 NIP 526 000 09 79,

3. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.redinpe.com/sklep za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu Internetowego;

5. Towar – produkty lub usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SEP a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego;

8. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.redinpe.com/sklep, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia;

9. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.redinpe.com/sklep, dająca możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziałów w konkursach dla Klientów.

10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);

12. Newsletter – biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego www.redinpe.com/sklep zawierający w szczególności informacje o aktualnej ofercie i promocjach.

13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827);

14. umowa zawarta na odległość - umowa określona w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta  tj. umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

15. trwały nośnik - materiał lub narzędzie określone w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta  tj. umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności za przekazanie informacji na trwałym nośniku należy rozumieć przekazanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail;

16. Konsument - klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego

 

§ 2.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz realizuje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem;

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

d) obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec klienta będącego konsumentem określone w ustawie o prawach konsumenta

3. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Informacja o cenie podawana na stronie www.redinpe.com/sklep ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

§ 3.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Przeglądanie Towarów Sklepu Internetowego jest możliwe bez uprzedniego logowania się, jednak dokonanie zakupów wymaga rejestracji Klienta indywidualnego konta Klienta.

2. Każdorazowe zalogowanie się na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz Cennika.

3. Każdorazowe zamówienie Towarów na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego www.redinpe.com/sklep

4. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.redinpe.com/sklep należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko bądź – w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - firmę, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

5. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.

6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

7. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Sklep Internetowy www.redinpe.com/sklep

8. Wszelkie Towary zamówione po zalogowaniu przez Klienta unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta.

9. Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Sklepu Internetowego www.redinpe.com/sklep (w tym od zapłaty) w przypadku, kiedy do Zamówienia dojdzie z wykorzystaniem przydzielonego Klientowi unikatowego loginu oraz hasła.

10. W celu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego www.redinpe.com/sklep należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres biuro.redinpe@poczta.neostrada.pl

11.  SEP może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu, a także gdy Klient co najmniej dwukrotnie nie odebrał zamówionego Towaru.

12.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody SEP.

§ 4.

Ochrona danych osobowych

1. Stowarzyszenie działając na podstawie art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuje, że:

a) jest administratorem danych osobowych Klienta,

b) przetwarza dane osobowe Klienta w celu wykonania i realizacji Zamówienia, obsługi Konta Klienta, udzielania informacji o Towarach w zakresie niezbędnym do wykonania umowy - art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia, badania poziomu satysfakcji Klienta i ustalania poziomu jakości obsługi i zadowolenia Klienta ze świadczonych usług, będącego realizacją uzasadnionego interesu Stowarzyszenia - art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia, oferowania Klientom usług w ramach marketingu bezpośredniego usług Stowarzyszenia, będącego realizacją uzasadnionego interesu Stowarzyszenia - art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia, a także przekazywania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego usług na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane - art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia,

c) dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Stowarzyszenia, którzy uczestniczą w obsłudze wykonania usług przez Stowarzyszenie, takich jak firmy kurierskie będące doręczycielami Towarów, producenci Towarów w zakresie niezbędnym do obsługi roszczeń reklamacyjnych, podmioty świadczące usługi księgowe, administratorzy i serwisanci systemów lub programów marketingowych, telekomunikacyjnych i informatycznych, z których korzysta Stowarzyszenie, a także administratorzy i serwisanci serwerów hostingowych, na których są przechowywane dane.   

2. Ponadto, na zasadzie art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Stowarzyszenie, jako administrator danych, wypełniając obowiązek zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuje co następuje:

a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane obejmuje okres korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów sprzedaży, okres wykonania zobowiązań przewidzianych prawem takich jak rękojmia oraz okres wyznaczony przepisami prawa, w tym prawa podatkowego i prawa o rachunkowości. W zakresie danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego usług dane będą przetwarzane w tym celu do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu lub odpowiednio cofnięcia zgody;

b) Klientowi przysługuje prawo do żądania od Stowarzyszenia jako administratora dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na podstawie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, a także prawo do przenoszenia danych;

c) w zakresie wykonywania usługi Newsletter-a Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

d) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

e) podanie przez Klienta danych osobowych w zakresie określonym w Formularzu Zamówienia  jako dane wymagane jest wymogiem umownym złożenia Zamówienia i zawarcia skutecznej umowy sprzedaży a w zakresie zamówienia Newsletter-a wymogiem umownym skorzystania z tej usługi, a w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. zakresie usługi te nie będą mogły być zrealizowane.

3. Stowarzyszenie może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Klienta:

a) nazwisko i imię,

b) numer NIP (w przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą),

c) adres zamieszkania lub adres do korespondencji,

d) adres poczty elektronicznej,

e) numer telefonu Klienta.

Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto Klienta.

4. W przypadku Klientów, którzy w ramach działalności Sklepu korzystają wyłącznie z usługi Newsletter Stowarzyszenie zbiera dane osobowe tych Klientów (tj. adres e-mail) w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi Newsletter. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi Newsletter.

5. Stowarzyszenie przetwarza numer telefonu Klienta w celu realizacji Zamówienia Klienta lub zapewnienia możliwości korzystania przez Klienta ze Sklepu z uwagi na właściwość tych czynności, w tym specyfikę Towarów lub sposób rozliczania Zamówień, które w szczególności wymagają autoryzacji dokonywanych Zamówień mając na uwagę zagrożenia związane z dokonywaniem tych czynności w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu.

6. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie wybranemu przez niego podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy) wymaga zawarcia przez Stowarzyszenie z tym podmiotem umowy określającej w szczególności zakres i cel dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Stowarzyszenie przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i deklaruje zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przewarzania danych.

§ 5.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej www.redinpe.com/sklep, zalogować się, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka.

3.  Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie wyświetli się odpowiedni komunikat.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Finalizuj płatne zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

6. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:

a) zamówionego Towaru,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,

c) wybranego sposobu dostawy i terminu dostawy,

d) kosztów dostawy,

e) wybranej metody płatności,

f) wybranego adresu dostawy.

g) sposobie i terminie zapłaty

7.  Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Stowarzyszeniem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

§ 6.

Sposób i warunki dostawy Towaru

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej oraz EOG i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym www.redinpe.com/sklep Towarów, realizowana jest za pośrednictwem: firm kurierskich, Poczty Polskiej oraz dostaw do paczkomatów za dodatkową odpłatnością, albo bezpłatnie poprzez odbiór osobisty w siedzibie SEP.

3. Dostawa nastąpi w terminie do 14 dni od daty zaksięgowania płatności.

§ 7.

Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich lub euro i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne składniki.

§ 8.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i  korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje – na podstawie ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

a)  pisemnie - Drogą pocztową – SEP COSiW Zakład Wydawniczy INPE ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów

b) Drogą elektroniczną – redinpe@neostrada.pl, z wyróżnieniem w tytule e-maila numeru Zamówienia oraz słowem „odstąpienie od umowy”.

2. SEP prześle klientowi będącemu konsumentem na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną

3. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres podany w § 7 ust. 1 niniejszego regulaminu.

4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów, które zostały otwarte/użyte przez Klienta.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot Towaru przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. Zakupiony towar należy zwrócić na adres SEP COSiW Zakład Wydawniczy INPE ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów.

7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i jednocześnie załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

9. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta stanowiący załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 9.

Reklamacje

1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: SEP COSiW Zakład Wydawniczy INPE ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów. SEP zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

3. SEP jako sprzedawca ma obowiązek dostarczyć klientowi Towar bez wad.

4. SEP jako sprzedawca jest odpowiedzialne względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

5. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową. W szczególności Towar sprzedany jest niezgodny z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

6. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

7. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

8. SEP jako sprzedawca jest odpowiedzialne względem kupującego, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa SEP jako sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

9. SEP jako sprzedawca jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SEP niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10. Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów dotyczących rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:

a) skierowanie spraw do Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. Lista wraz z danymi adresowymi Sądów dostępna jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

b) skierowanie sprawy do mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. Lista wraz z danymi adresowymi Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępna jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią wyrażenia przez SEP zgody na rozpatrywanie sporów dotyczących reklamacji w oparciu o procedury określone w § 9 ust. 10 niniejszego regulaminu. SEP w odniesieniu do każdego indywidualnego przypadku będzie podejmować decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody na jego rozpatrzenie w oparciu o procedury określone w § 9 ust. 10 niniejszego regulaminu z jej udziałem.

§ 10.

Newslettery

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiednim miejscu na stronie internetowej www.redinpe.com/sklep. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres e-mail Newsletter, a także inne informacje handlowe wysyłane przez SEP w imieniu swoim lub osób trzecich.

2. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera i innych informacji handlowych, zaznaczając na stronie Sklepu Internetowego stosowne pole.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SEP a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SEP a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SEP.

3. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych  Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Polityką prywatności dostępną w każdym czasie na stronie internetowej  www.redinpe.com/sklep Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy stanowiące załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta