Klauzula informacyjna dla Klientów Sklepu Internetowego INPE

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) SEP COSiW Zakład Wydawniczy INPE informuje, że:

Administratorem danych osobowych Klientów lub osób fizycznych działających za Klientów (zwanych dalej łącznie Klientami) jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, Zakład Wydawniczy INPE ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000032870, NIP 526 000 09 79 (zwane dalej Administratorem), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych przez adres poczty elektronicznej ado.inpe@gmail.com.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania i realizacji Zamówienia, obsługi Konta Klienta, udzielania informacji o Towarach w zakresie niezbędnym do wykonania umowy - art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia; badania poziomu satysfakcji Klientów, ustalania poziomu jakości obsługi i zadowolenia Klientów ze świadczonych usług, będącego realizacją uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia; oferowania usług w ramach marketingu bezpośredniego usług Administratora będącego realizacją uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia; a także przekazywania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego usług na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane - art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia.

Dane osobowe mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Administratora, którzy uczestniczą w obsłudze wykonywania usług przez Administratora, takich jak firmy kurierskie będące doręczycielami Towarów, producenci Towarów w zakresie niezbędnym do obsługi roszczeń reklamacyjnych, podmioty świadczące usługi księgowe, administratorzy i serwisanci systemów lub programów marketingowych, telekomunikacyjnych i informatycznych, z których korzysta Administrator, a także administratorzy i serwisanci serwerów hostingowych, na których są przechowywane dane.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane obejmuje czas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów sprzedaży, okres wykonania zobowiązań przewidzianych prawem, takich jak rękojmia oraz okres wyznaczony przepisami prawa, w tym prawa podatkowego i prawa o rachunkowości. W zakresie danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego usług dane będą przetwarzane w tym celu do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu lub odpowiednio cofnięcia zgody. 

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować z Administratorem poprzez adres poczty elektronicznej ado.inpe@gmail.com

Dane osobowe są udostępniane dobrowolnie, a w niektórych przypadkach ich podanie warunkuje wykonanie czynności przez Administratora.

Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa a także deklaruje zapewnienie poziomu bezpieczeństwa wyznaczonego  rozporządzeniem  MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 Nr 100, poz.1024), właściwych dla „systemu wysokiego” i  będzie wypełniać zobowiązania wynikające z obowiązku zastosowania środków bezpieczeństwa na poziomie „WYSOKI”, zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia.