wwwwww

Witamy na stronie internetowej www.redinpe.com

Rada programowa15 lat Miesięcznika INPE i plany najbliższe lata

Geneza czasopisma

 

Po 1989 r. dynamiczne zmiany polityczne, ustrojowe i gospodarcze zachodzące w kraju, stowarzyszenie z Unią Europejską i przygotowania do członkostwa spowodowały intensywne zmiany legislacyjne. Prawo budowlane (1994r.), ustawa o normalizacji (1992 r.), o badaniach i certyfikacji (1993 r.), ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (1994 r.), prace legislacyjne nad późniejszymi ustawami: Prawo energetyczne (1997 r.), Prawo telekomunikacyjne (2000 r.), Prawo atomowe (2000 r.), Prawo ochrony środowiska (2001 r.) i wiele innych wniosły istotne, daleko idące zmiany w przepisach elektrycznych i normalizacji.

 

Po zasięgnięciu opinii Komitetów i sekcji naukowo-technicznych. oddziałów i innych jednostek organizacyjnych SEP, Zarząd Główny Stowarzyszenia w 1994 r. postanowił wydawać czasopismo informujące o zmianach w normach i przepisach elektrycznych. W grudniu tegoż roku ukazał się pierwszy numer biuletynu SEP pod nazwą INPE – Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych, do dzisiaj w obiegu rynkowym nazywany niekiedy Biuletynem INPE.

 

Trudny początek

 

W zamyśle Redakcji INPE miało być czasopismem wewnątrzstowarzyszeniowym i aperiodycznym. Miało być pomocne członkom SEP zajmującym się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

 

Zarząd Główny SEP podejmując decyzję o wydaniu nowego tytułu czasopisma ograniczył się do powołania Redaktora naczelnego. Powierzył mu wydawanie czasopisma, ale nie przydzielił potrzebnych do takiego przedsięwzięcia środków. Ukazanie się czasopisma na rynku wydawniczym już od początku było obarczone dużym ryzykiem. Wydanie pierwszego numeru opłacono z prywatnej pożyczki, a następnych z przychodów od prenumeratorów. Od tego czasu do dzisiaj czasopismo jest dostępne tylko w prenumeracie. Jego nakład początkowy nie przekraczał 800 egzemplarzy. Od roku 2001 osiągnął 2600, a obecnie, od 2004 r. wzrósł do 5500 egzemplarzy.

 

W pierwszych numerach INPE zamieszczono wykazy norm z dziedziny elektryki, stanowiące zbiór aktualny w dniu wejścia w życie ustawy o normalizacji. Obejmował on Polskie Normy i normy branżowe zgrupowane wg. Schematu klasyfikacyjnego. Wykazy te zostały zaopatrzone w komentarze informujące o PN wprowadzających postanowienia norm oraz dokumentów międzynarodowych i europejskich, czy też o obowiązku stosowania PN i norm branżowych, wprowadzonego rozporządzeniami rządowymi zgodnie z delegacją ustawy o normalizacji.Począwszy od 2. numeru INPE w każdym numerze zamieszczane są informacje o zmianach w zbiorze Polskich Norm. Zamieszczano w nich wykazy PN nowo ustanowionych, opublikowanych, wycofanych, a w numerach późniejszych także normy europejskie i międzynarodowe uznane za Polskie Normy.

 

Rozwój wydawnictwa

 

Wskutek konieczności zharmonizowania polskiego prawa z unijnym, a także z innych przyczyn, ustawy i towarzyszące im rozporządzenia ulegały i nadal ulegają wielokrotnym zmianom. Prawo budowlane doczekało się 39. zmiany, w tym 9 w 2009 r. Niewiele mniej nastąpiło ich w Prawie energetycznym (por. Nr 82 z lipca 2006 r., str. 4). Także harmonizacja Polskich Norm z unijnymi przybrała oszałamiające tempo. Oto jak sytuację legislacyjną w zakresie elektryki określił w opinii o INPE prof. Henryk Markiewicz w 2004 r.:
Obecnie mamy w Polsce swoistą lawinę nowych norm o przeróżnej numeracji, będących przeważnie wiernymi, a nierzadko dosłownymi tłumaczeniami norm europejskich EN, HD oraz raportów IEC, często trudno zrozumiałymi. Niektóre z nich mają niestety tłumaczenia jedynie okładek. Szereg norm jest też nowelizowanych, a wiele dotychczasowych traci ważność. Wielu elektryków zajmujących się projekto­waniem, wykonawstwem i eksploatacją instalacji i urządzeń elektrycznych mogła się pogubić w tych dynamicznych zmianach, a z obowiązku powinni być na bieżąco z nowymi ustaleniami prawnymi. W oparciu o „działanie własne” przeciętny i nie tylko przeciętny elektryk nie jest w stanie nadążyć za zachodzącymi zmianami, tym bardziej, że dostęp do nowych norm jest bardzo ograniczony również ze względu na relatywnie wysoką cenę. Pomaga im w tym, a niekiedy wręcz wyręcza od wielu już lat czasopismo INPE, rejestrujące w bardzo dobry sposób nowości normalizacyjne i zachodzące zmiany oraz omawiające, a nierzadko drukujące najważniejsze ustalenia z nowych aktów prawnych.

 

W opisanej sytuacji dwumiesięczny cykl wydawnictwa trzeba było skrócić. Od lipca 2004 roku biuletyn INPE zaczął się ukazywać co miesiąc i został wzbogacony monotematycznymi zeszytami „Podręcznika INPE dla Elektryków”, wydawanymi obecnie co dwa miesiące. Zeszyty te, w zakresie określonym ich tytułem, zawierają postanowienia aktualnych przepisów i zasad wiedzy technicznej, zwanych też powszechnie uznanymi regułami technicznymi. Zeszyty cieszą się dużym zainteresowaniem. Wydawane w 5500 egzemplarzach rozchodzą się także w sprzedaży numerów archiwalnych. Prenumeratorzy miesięcznika INPE zeszyty monotematycznych otrzymują bezpłatnie. Dotychczas ukazało się 35 zeszytów z tej serii.

Przepisy techniczne dotyczące elektryki ogłaszane w wielu powszechnie obowiązujących aktach prawnych, publikowane jako wyciągi od dawna, a ciągle zmieniane w ustawach i rozporządzeniach wymusiły od początku br. ich przegląd i zamieszczanie w kolejnych numerach aktualnie obowiązujących w formie wyciągów.

 

Nowe normy i przepisy elektryczne są komentowane. Stanowią też inspirację dla wielu autorów artykułów, łączących komentarze z popularyzacją aktualnej wiedzy technicznej. Niektóre z nich nie stronią od uwag krytycznych, powodujących polemiczną wymianę poglądów, publikowaną w dziale „Opinie, poglądy i polemiki”. Zamieszczane w tym dziale wypowiedzi lub artykuły niekoniecznie podzielane są przez Redakcję INPE, natomiast wiernie oddają poglądy adwersarzy, co umożliwiać ma Czytelnikom ukształtowanie własnego sądu w sprawach spornych, najczęściej problemowych.


Innym źródłem wyjaśniania wątpliwości są cenne informacje dotyczące słownictwa elektrycznego, a także Listy od i do Redakcji.

Uporządkowane spisy treści numerów 1-100 i dalsze (Rocznik 2008) są dostępne także na stronie internetowej gdzie zamieszczane są także niektóre artykuły, odpowiedzi na listy Czytelników, porady, aktualności i streszczenia zarówno artykułów, jak i zeszytów monotematycznych oraz w linkach wiele przydatnych elektrykom wiadomości. Strona jest codziennie odwiedzana przez 40 do 80 internautów.

 

Sprawy problemowe

 

Przesłanką do określenia misji INPE, już w trakcie tworzenia czasopisma, było zapewnienie członkom SEP szybkiej i systematycznej informacji o aktualnych przepisach, normach i zasadach wiedzy technicznej w zakresie szeroko rozumianej elektryki. Rada Czasopism SEP zakres tej tematyki powierzyła INPE jako czasopismu wiodącemu, zapewniającemu kompleksowość informacji. Konieczność sprostania temu zapewnieniu powoduje potrzebę przedruku publikowanych w innych czasopismach SEP prac, czy też referatów z seminariów i konferencji. Mimo, że na jednym z zebrań Rady Czasopism SEP, z udziałem redaktorów naczelnych, dokonano podziału tematyki publikowanej w tych czasopismach i obowiązku porozumiewania się, gdy otrzymany materiał nie jest zgodny ze wspomnianym podziałem, publikacje takie pojawiają się w niektórych czsopismach i niekiedy o poziomie, który nie kwalifikowałby do zamieszczenia w INPE.

 

Innym problemem jest brak środków na pokrycie kosztów poprawy szaty graficznej czasopisma. Czasopismo relatywnie do innych jest siermiężne. Zleceniodawcy reklam wolą adresować je w czasopismach graficznie okazałych kolorowych, drukowanych na kredowym papierze. Pozyskiwane środki finansowe ograniczają do kolorowej okładki, z co najwyżej 3 reklamami i rzadko 1 wszywki umożliwiającej druk 4 stron formatu A5, a tekstów publikacji w 2 kolorach: czarnym i niebieskim. Obniża to także czytelność fotografii wykresów i rysunków.

 

Zamierzenia na najbliższe lata

 

1. Zacieśnić współpracę z Centralną Komisją Norm i Przepisów Elektrycznych oraz z Forum SEP administrowanym przez Izbę Rzeczoznawców Oddziału Warszawskiego SEP.

 

2. Rozszerzyć we współpracy z Polskim Komitetem Terminologii Elektrycznej SEP zakres publikacji o słownictwie elektrycznym.

 

3. Zabiegać o bliższą współpracę z Komitetami i Sekcjami Naukowo-Technicznymi SEP w celu publikowania ich prac mających znamiona aktualizacji zasad wiedzy technicznej.

 

4. Wzbogacić tematykę zeszytów monotematycznych „Podręcznika INPE dla Elektryków” o nowelizację uchylonych formalnie przez Prawo budowlane, a merytorycznie w dużej części nadal aktualnych Przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych i Ramowych Instrukcji Eksploatacji.

 

Tadeusz Malinowski
Redaktor naczelny
Bełchatów, 25 listopada 2009 r.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem