Rada programowaProtokół z 1. zebrania Rady Programowej Czasopisma INPE

 

Protokół z 1. zebrania Rady Programowej Czasopisma INPE,
które odbyło się 26 listopada 2009 r. w Biurze SEP w Warszawie
 

26 listopada 2009 r. w salce konferencyjnej COSiW SEP odbyło się pierwsze zebranie Rady Programowej czasopisma INPE.

 

W zebraniu uczestniczyli koledzy:

 

Mieczysław Hering - przewodniczący Rady

oraz członkowie:

 

Franciszek Gładykowski,

Witold Jabłoński,

Stanisław Krakowiak,

Jan Musiał,

Ryszard Niewiedział,

Zbigniew Szymański,

 

a także:

 

Tadeusz Malinowski - redaktor naczelny INPE, kier. Z.W.INPE COSiW SEP

Stanisław J. Szałapak - redaktor-koordynator SEP.

 

Nieobecni byli członkowie rady:

 

Henryk Markiewicz,

Zenon Stodolski,

Józef Wysocki.

 

Przed rozpoczęciem obrad rady sekretarz generalna SEP Jolanta Arendarska odczytała list gratulacyjny z okazji 15-lecia INPE, podpisany przez sekretarz generalną i prezesa SEP. Uzupełniła jego treść w ciepłych słowach i wręczyła przewodniczącemu rady. Mieczysław Hering wręczył list redaktorowi naczelnemu INPE.

 

Obrady przebiegały wg wcześniej rozesłanego programu:

 

1. Otwarcie zebrania - przew. Rady Programowej M. Hering

2. Cele i zadania Rady Programowej INPE - M. Hering

3. 15 lat miesięcznika INPE i plany na najbliższe lata - redaktor naczelny INPE

4. Dyskusja i wnioski

5. Podsumowanie i ustalenia

 

Ad 1. Otwierając posiedzenie rady, M. Hering zwrócił się o ewentualne propozycje uzupełnienia programu. Po uzyskaniu aprobaty programu przekazał obecnym członkom rady nominacje Zarządu Głównego SEP. Pogratulował, życzył aktywnej, owocnej pracy i satysfakcji z uczestnictwa w działalności rady.

 

Ad 2. Cele i zadania Rady Programowej INPE M. Hering omówił opierając się na Regulaminie Rady Programowej czasopism SEP. Na wstępie zaznaczył, ze czasopismo funkcjonuje na rynku wydawniczym 15 lat, cieszy się dużą popularnością i bardzo dobrą opinią czytelników. Osiągnięcia te zostały zrealizowane bez udziału Rady Programowej, toteż głównym celem powołanej w bieżącym roku rady tego czasopisma jest pomoc redaktorowi naczelnemu w realizacji ambitnych planów na najbliższe lata, w celu dalszego doskonalenia profilu czasopisma oraz inicjowania tematyki artykułów związanych z najbardziej żywotnymi problemami środowiska w obszarze norm i przepisów.

 

Będzie to osiągane poprzez:

a. opiniowanie spraw problemowych zgłoszonych przez redaktora naczelnego,

b. okresowe ocenianie realizacji planów i programów rozwojowych czasopisma na wniosek redaktora naczelnego lub z własnej inicjatywy,

c. opiniowanie na wniosek redaktora naczelnego sprawozdań z działalności merytorycznej i edytorskiej redakcji lub wydawcy,

d. wspomaganie redaktora naczelnego w dbałości o wysoki poziom prac ukazujących się w wydawnictwach INPE,

e. wspomaganie redaktora naczelnego w poszukiwaniu kompetentnych autorów i recenzentów wydawniczych,

f. inspirowanie nowych inicjatyw tematycznych i wydawniczych, przedsięwzięć promujących czasopismo we wszystkich zainteresowanych środowiskach,

 

g. poszukiwanie możliwości polepszenia szaty graficznej czasopisma.

 

Ad 3. Redaktor naczelny przygotował na pierwsze zebranie rady opracowanie pt. „15 lat miesięcznika INPE i plany na najbliższe lata". Rozesłał je członkom rady pocztą elektroniczną i na zebraniu przekazał wydruki. Opracowanie obejmowało:


• Genezę czasopisma
• Trudny początek
• Rozwój wydawnictwa
• Sprawy problemowe i
• Zamierzenia na najbliższe lata.

 

Zabierając głos, dla zaoszczędzenia czasu obrad, zrezygnował z prezentacji trzech pierwszych części, a skupił się na sprawach problemowych i zamierzeniach na najbliższe lata. Na wstępie swej wypowiedzi podziękował za list gratulacyjny, podkreślając, że redakcja INPE obchodów 15-lecia nie planowała i listu gratulacyjnego nie oczekiwała. Szczegółowo omówił sprawy problemowe i zamierzenia na najbliższe lata. Uzasadnił ich ważność w aspekcie celów statutowych SEP, potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych elektryków i rozwoju wydawnictw INPE. Mniej uwagi poświęcił pierwszym trzem sprawom, które dzięki reorganizacji Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych SEP są w trakcie zaawansowanej już realizacji. Zakończył wypowiedź prośbą o uwagi w dyskusji oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów i realizacji zamierzeń.

 

Ad 4. W dyskusji o celach i zadaniach Rady Programowej INPE oraz o planach Redakcji INPE na najbliższe lata zabrali głos wszyscy uczestnicy.

 

1. Jednomyślnie uznano potrzebę komplementarnych informacji o aktach prawnych, zasadach wiedzy technicznej i normach dotyczących szeroko rozumianej elektryki - niezbędnych dla elektryków zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz usługami elektroinstalacyjnymi. Dla zapewnienia tym adresatom niezbędnych informacji konieczne jest zamieszczanie w INPE wykazów z wyciągami aktów prawnych zawierających aktualne przepisy, wykazów norm, artykułów, komentarzy, informacji i referatów z seminariów i konferencji, a także przedruków wybranych publikacji z czasopism i wydawnictw zwartych ukazujących się na rynku wydawniczym oraz recenzji i opinii o nich. M. Hering zaznaczył, że przypisanie przez Radę Czasopism SEP poprzednich kadencji miesięcznikowi INPE funkcji czasopisma wiodącego jest oczywiste i pozostaje w mocy.

2. W wypowiedziach na temat szaty graficznej wydawnictw INPE (M. Hering, S. Krakowiak, R. Niewiedział, F. Gładykowski i J. Musiał) potwierdzili trafność wyboru formatu A5 i podzielili uwagi redaktora naczelnego dotyczące potrzeby wzbogacenia kolorystyki ze względu na czytelność fotografii, wykresów i schematów, obecnie ograniczonych kolorami czarnym i niebieskim. W dyskusji nad realnymi sposobami pozyskania środków potrzebnych na zwiększenie ilości stron pełno kolorowych postulowano wzmożenie marketingu wydawnictw INPE w innych czasopismach SEP, w InfoSepik-u i na stronach internetowych SEP - jak np. Forum SEP czy też www.sep.com.pl, administrowanej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia (M. Hering, S. Krakowiak, W. Jabłoński, T. Malinowski, F. Gładykowski, J. Musiał).

3. Problematykę terminologii elektrycznej, błędnych tłumaczeń i komentowania norm międzynarodowych oraz błędnego słownictwa elektrycznego w publikacjach krajowych obszernie omówił W. Jabłoński. Uzasadnił potrzebę zorganizowanego przeciwdziałania przez SEP i wydawnictwa INPE. M. Hering zaznaczył, że słownictwem elektrycznym we współpracy z Polskim Komitetem Terminologii Elektrycznej SEP zajmuje się Centralna Komisja Norm i Przepisów Elektrycznych, a jej organ miesięcznik INPE prowadzi dział poświęcony terminologii elektrycznej. W miesięczniku zamieszczane są informacje o publikacjach i wydawnictwach, artykuły ekspertów z PKTE i innych, a także recenzje i uwagi krytyczne.

4. M. Hering poinformował o postulowanej przez ZG SEP współpracy komitetów i sekcji naukowo-technicznych SEP z CKNiPE oraz redakcją INPE w niedawno rozesłanych listach. Prace ekspertów z tych jednostek organizacyjnych, publikowane w INPE, będą na podstawie umów o dzieło obciążały środki wydzielone na honoraria autorskie Zakładu Wydawniczego INPE w Bełchatowie.
 
5. W dyskusji dotyczącej zeszytów monotematycznych Podręcznika INPE dla Elektryków, co prawda pozytywnie oceniono jakość i ich sukces na rynku wydawniczym, ale zeszyt 23 (jeden z 26) w ocenie W. Jabłońskiego nie ustrzegł się usterek. Ich opis w artykule polemicznym, przygotowywanym do druku w INPE przez adwersarza, po ustosunkowaniu się przez autora i recenzentów zeszytu zostanie opublikowany jako sprostowanie, a w razie potrzeby suplement do zeszytu. Wszyscy członkowie rady poparli potrzebę wydawania zeszytów monotematycznych o tematyce odpowiedniej do uchylonych PBUE, PEUE i Ramowych Instrukcji Eksploatacji. Postulowano potrzebę podjęcia przez INPE wydawania zeszytów monotematycznych popularyzujących powszechnie uznane reguły techniczne w montażu i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych na odpowiednim dla monterów i osób wykonujących prace eksploatacyjne poziomie (F. Gładykowski, Zb. Szymański, S. Krakowiak, J. Musiał).

 

Ad 5. Podsumowanie i ustalenia. Rada Programowa INPE, jako opiniodawczo-doradcza redaktora naczelnego, na pierwszym posiedzeniu ustaliła, co następuje:

a. Będą podejmowane kroki, by uczynić INPE rzeczywistym organem Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych.

b. Celowe jest rozszerzenie tematyki czasopisma o zagadnienia kierowane do średniego personelu technicznego.

c. Celowe jest zamieszczanie recenzji książek wydawanych przez liczne i często nowe wydawnictwa o tematyce ukierunkowanej na zagadnienia eksploatacyjne, pomiarowe itp., co powinno ułatwić poszukującym literatury pomocniczej dokonanie wyboru wartościowych pozycji przydatnych w przygotowaniach zwłaszcza do egzaminów na różnego rodzaju uprawnienia.

d. Proponuje się przyspieszyć wydawanie zeszytów monotematycznych o tematyce nowelizującej zasady wiedzy technicznej w Przepisach Budowy Urządzeń Elektrycznych i podjąć problematykę zawartą w nieaktualnych już Przepisach eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych - w celu udostępnienia tych materiałów wzbogaconych o aktualny stan prawny i aktualne normy.

e. Członkowie rady będą wspomagać redaktora naczelnego w poszukiwaniach kompetentnych osób, które podejmą się opracowań związanych z wymienionymi w punkcie poprzednim przepisami.

f. Proponuje się wprowadzenie rubryki, w której byłyby sygnalizowane zagadnienia wymagające regulacji normatywnych bądź prawnych.

g. Konieczne jest przestrzeganie przez SEP-owskie czasopisma zakresu tematycznego publikacji i zasad współpracy określonych przez Radę Czasopism SEP.

h. Celowe jest wspomożenie redakcji INPE w staraniach o pozyskanie środków z KBN.

i. Zasadne jest dążenie do polepszenia szaty graficznej czasopisma przy utrzymaniu aktualnego formatu.

j. Niezbędne jest nawiązanie współpracy z Polskim Komitetem Terminologii.

k. Rada Programowa podejmie działania ułatwiające redakcji dostęp do „InfoSe-pik"-a, w celu rozszerzenia przekazu informacji o działalności merytorycznej INPE.

l. Redakcja rozważy celowość zmiany układu publikowanych materiałów w celu przyspieszenia ich wyszukiwania w poszczególnych rocznikach.

 

ł. Członkowie rady będą wspomagać redakcję zarówno przy poszukiwaniu kom-petentnych autorów, jak i recenzentów.

 


Mieczysław Hering

Protokołował:
St. J. Szałapak