wwwwww

Witamy na stronie internetowej www.redinpe.com

Akty prawne


 

Teksty wybranych aktów prawnych

 

28. Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

27. Zasady Etycznego Postępowania Członków SEP

 

26. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414)

 

25. Prawo energetyczne, stan na dzień: 9 maja 2014 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 457 i poz. 490)

 

24. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 oraz z 2012 r., poz. 951, poz. 1203 i poz. 1397)

 

23. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity) – Dz.U.2013.1155 z dnia 30 września 2013 r.Ustawa weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 18-20, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity) – Dz.U.2013.1129 z dnia 24 września 2013 r.Rozporządzenie weszło w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowegozakładu górniczego* – Dz.U.2013.1008 z dnia 2 września 2013 r.

 

20. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

19. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) (Dz.U.2012.1059)

 

18. Zmieniony wykaz norm powołanych w Rozp. MI z dnia 12.04.2002r. w spr. warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania.

 

17. Porozumienie w sprawie współdziałania stowarzyszeń naukowo-technicznych z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa z dnia 15 czerwca 2012 r.

 

16. Nomenklatura wiadomości

 

15. Kody produktów - procedura 98/34/WE

 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych

 

13. Rozporządzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

 

12. Przewodnik po procedurze udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego

 

11. Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego

 

10. Rozporządzenie MSWIA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

 

9. Rozporządzenie MSWIA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 

8. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

 

7. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego

 

6. Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie uprawnień budowlanych elektryków z lat 1975 - 1988

 

5. Krajowy system notyfikacji norm i aktów prawnych

 

4. Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE, stan na dzień 11 marca 2010 r., aktualnie obowiązujący)

 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Tekst ujednolicony – wyciąg)

 

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem